Incadrarea in munca a absolventilorIncadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant (art.80 din Legea 76/2002 modificata si completata)

 

A. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza pe o perioada nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant. Prin absolvent se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii intr-una din institutiile de invatamant profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii. Absolventii pot fi incadrati astfel o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

B. Subventia : Este o suma lunara acordata pe o perioada de 12 luni pentru fiecare absolvent incadrat egala cu 2250 lei

In cazul in care sunt incadrati absolventi din randul persoanelor cu handicap, angajatorii primesc pentru fiecare angajat, pe o perioada de 18 luni, sumele prevazute mai sus, diferentiat pe studii. Subventia se acorda incepand cu data incheierii unei conventii intre angajator si AJOFM Bihor.

C. Acte necesare pentru acordarea subventiei:

1. Cerere tip in 2 exemplare, (doc.D-249);;

2. Tabel nominal cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, conform modelului anexat, in 3 exemplare(doc.D-264);;

3. Conventie, conform modelului anexat, in 3 exemplare(doc.D-262);;

4. Actul de identitate al absolventului, in copie si original;

5. Actul in baza caruia au fost incadrati in munca (contract de munca sau act de numire , dupa caz), in copie si original;

6. Actul de absolvire ai institutiei de invatamant, in copie si original;

7. Declaratie pe propria raspundere a absolventului, (doc.D-266);

8. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (doc.D-267);

9. Certificat de incadrare in grad de handicap (in copie si original), eliberate de organul competent, care sa dovedeasca handicapul in cazul incadrarii absolventilor cu handicap;

10. Extras de cont IBAN ;

11.Imputernicire ;

12.Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal central ;

13. Certificat de atestare fiscala emis de unitatea administrativ teritoriala pe raza careia angajatorul are sediul central sau punctele de lucru.

14.Date de contact angajator ;

15.Dispozitia de repartizare

16. Dosar cu sina.

D. Obligatiile beneficiarilor de subventii :

- angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene , in a carei raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora -angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata absolventi si incheie cu agentia judeteana conventia pentru subventionare au obligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca ;

-angajatorii vor depune, pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa lunara (doc. D-273), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

E. Sanctiuni

-angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului de 18 luni prevazut la art. 83 din Legea76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM Bihor sumele incasate pentru fiecare absolvent pentru care a incetat raportul de munca, plus dobanzile aferente.

 

ATENTIE!

Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei de a mentine raporturile de munca 18 luni, mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80, primesc,pentru o perioada de cel mult 2 ani, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.

Pentru incheierea conventiei sunt necesare urmatoarele formulare :

Documentele electronice odata descarcate va rugam sa le si editati (spatiile pentru completare vor fi adaptate - largite astfel incat intreg inscrisul sa fie lizibil ) :

(Documentele sunt actualizate la data de 13 martie 2018 ) :

cerere.doc
Conventie.doc
Tabel anexa la conventie.doc
declaratie absolvent.doc
imputernicire.doc

declaratie angajator.doc
anexa_lunara.doc
fluturas cu actele necesare pentru incheierea conventiei pe art. 80

date contact angajator