Incadrarea in munca a elevilor si studentilor pe perioada vacantelor 

 

Incadrarea in munca a elevilor si/sau studentilor in perioada de vacanta, conform Legii 72/2007.

 

A.Beneficiari: Angajatorii care in perioada vacantei stabilita conform legii, incadreaza in munca elevi si/sau studenti.

Prin elev sau student se intelege persoana care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant de stat sau particular infiintata potrivit legii.

 

B.Incadrarea in munca se face:

-in baza unui contract de munca pe perioada determinata incheiat in conditiile legii cu norma intreaga sau cu timp partial;

-in baza unui contract de munca temporara numai daca durata misiunii de munca temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.

 

C.Stimulentul financiar: reprezinta o suma egala cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca si se acorda:

- de la data inceperii perioadei de vacanta stabilita potrivit legii, daca incadrarea s-a facut de la acea data sau de la data incadrarii in munca, daca incadrarea s-a facut ulterior datei de incepere a perioadei de vacanta si pana la data ultimei zile inclusiv din perioada de vacanta, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoare in anul calendaristic respectiv;

-pentru acordarea stimulentului financiar, angajatorul incheie o conventie, cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 30 de zile de la data incadrarii in munca a elevilor si/sau studentilor (anexa 7).

-proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva.

D.Acte necesare pentru incheierea conventiei conform Legii 72/2007:

- cerere(2 ex.);

- conventie(3 ex.);

- tabel anexa la conventie(3 ex.);

- contract de munca (copie si original);

- adeverinta de la unitatea de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev si/sau student a persoaneiangajate precum si perioada de vacanta;

- declaratia angajatorului;

- act de identitate(copie si original)

- date de contact angajator

- extras de cont IBAN

- imputernicire

- dovada declararii locului de munca vacant.

 

E.Obligatiile angajatorilor care beneficiaza de stimulant financiar:

-sa comunice la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au sediul, respectiv domiciliul , toate locurile de munca devenite vacante in termen de 5 zile lucratoare de la data vacantarii acestora

- angajatorii vor depune, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care se solicita acordarea sumei,un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa lunara (doc. D-143), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.ATENTIE:

nu beneficiaza de stimulentul financiar angajatorii care incadreaza in munca elevi si/sau studenti anterior datei de incepere a vacantei potrivit legii sau angajatorii care au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de stimulentul financiar prevazut de lege pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic;
-stimulentul financiar nu se acorda pe perioada concediului de odihna cuvenit, concediului fara salar sau a concediului medical ;

-angajatorii care nu depun in termen, documentele lunare prevazute mai sus, sau le depun eronat, nu beneficiaza de stimulentul financiar cuvenit pentru luna respectiva.

 

Pentru incheierea conventiei sunt necesare urmatoarele formulare:

Cerere
Conventie
Tabel anexa la conventie
Declaratie angajator

Imputernicire
Date de contact angajator

Tabel anexa lunara