Incadrarea in munca a persoanelor cu handicapIncadrarea in munca a persoanelor cu handicap (art. 85 alin 2 din Legea 76/2002 modificata si completata)

A.     Beneficiari : Angajatorii care nu au obligatia legala de a angaja persoane cu handicap precum si cei care in raport cu numarul de angajati si-au indeplinit obligatia potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap si incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata , persoane cu handicap inregistrate la agentiile fortei de munca.

B. Subventia : Este o suma lunara egala cu 2250 lei in luna pentru care se face plata, pentru fiecare persoana incadrata iar aceasta suma se acorda pe o perioada de 12 luni. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei dintre angajator si agentie. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.

 

C. Acte necesare pentru incheierea conventiei:

1. Cerere tip in 2 exemplare, (doc.D-249);

2. Conventia tip completata in 3 exemplare ,(doc:D-263) ;

3. Tabel nominal cu persoanele astfel incadrate in munca, ,in 3 exemplare (doc.:D-265);

4. Actul de identitate al persoanei astfel incadrate in munca, in copie si original;

5. Actul in baza caruia au fost incadrata in munca acea persoana (contract de munca sau act de numire , dupa caz), in copie si original;

6. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (doc.:D-268),

7. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind obligatia angajarii persoanelor cu handicap (doc.:D-270);

9.Certificat de incadrare in grad de handicap, in copie si original ;

8. Extras de cont IBAN ;

9. Imputernicire ;

10.Date de contact angajator ;

11.Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal central ;

12.Certificat de atestare fiscala emis de unitatea administrativ teritoriala pe raza careia angajatorul are sediul central sau punctele de lucru ;

13.Dosar cu sina ;

D. Obligatiile beneficiarilor de subventii;

 

- angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene , in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora

-angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap si incheie cu agentia judeteana conventia pentru subventionare au obligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca ;

-angajatorii vor depune, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa lunara (doc. D-274), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

 

E. Sanctiuni:

-angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor cu handicap astfel incadrate , anterior termenului de 18 luni prevazut la art. 85, alin (2) din Legea76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM Bihor sumele incasate pentru fiecare persoana cu handicap pentru care a incetat raportul de munca, plus dobanzile aferente.

 

Atentie ! Nu beneficiaza de aceasta subventie, angajatorul care in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate sau care incadreaza aceste persoane pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu prin acordul partilor la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului, ori dupa caz, prin eliberarea din functie, in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane.

 

Pentru incheierea conventiei sunt necesare urmatoarele formulare

Documentele electronice odata descarcate va rugam sa le si editati (spatiile pentru completare vor fi adaptate - largite astfel incat intreg inscrisul sa fie lizibil ) :

(Documentele sunt actualizate la data de 13 martie 2018 ) :

Cerere
conventie
tabel anexa la conventie
imputernicire
declaratie 1 angajator

Anexa lunara
date contact angajator
fluturas cu actele necesare
declaratie lunara angajator
declaratie 2 angajator