Incadrarea in munca a somerilor care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile de pensieIncadrarea in munca a somerilor care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile de pensie (art. 85 alin. (5) din Legea76/2002 modificata si completata)A. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca someri care in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensie anticipata partiala.

B. Subventia : Este o suma lunara egala cu 2250 lei , acordata pentru fiecare persoana astfel incadrata. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei dintre angajator si agentie, pana la indeplinirea conditiilor de pensionare . Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoana incadrata. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.


C. Acte necesare pentru acordarea subventiei:

 

1. Cerere tip in 2 exemplare, (doc.D-249,ed.1,rev.3);

2. Conventia tip completata in 3 exemplare ,(doc:D-263,ed.1,rev.3) ;

3. Tabel nominal cu persoanele astfel incadrate in munca, ,in 3 exemplare (doc.:D-265,ed.1,rev.3);

4. Actul de identitate al persoanei astfel incadrate in munca, in copie si original;

5. Actul in baza caruia au fost incadrata in munca acea persoana (contract de munca sau act de numire , dupa caz), in copie si original;

6. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (doc.:D-268,ed.1,rev.3),

7.Certificatul privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat realizat pana la data angajarii;

8.Actul emis de angajator din care sa reiasa datele la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, precum si modul in care au fost calculate;

9.Actul eliberat de angajator cu privire la incadrarea locului de munca in conditii deosebite sau speciale – daca este cazul;

10.Imputernicire ;

11.Date de contact angajator ;

12.Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal central ;

13.Certificat de atestare fiscala emis de unitatea administrativ teritoriala pe raza careia angajatorul are sediul central sau punctele de lucru ;

14.Dosar cu sina;

15. Extras de cont IBAN .

 

D. Obligatiile beneficiarilor de subventii :

 

- angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene , in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora

-angajatorii vor depune, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa lunara (doc. D-274), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.Atentie ! Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorul care in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate.

Pentru incheierea conventiei sunt necesare urmatoarele formulare :

Documentele electronice odata descarcate va rugam sa le si editati (spatiile pentru completare vor fi adaptate - largite astfel incat intreg inscrisul sa fie lizibil ) :

(Documentele sunt actualizate la data de 13 martie 2018 ) :

Cerere
conventie
tabel anexa la conventie
imputernicire

Anexa lunara
date contact angajator
declaratie angajator
fluturas cu actele necesare