Prevenirea si combaterea marginalizarii socialePromovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala (sectiunea 31 din Legea nr. 76-2002)

 

A.Tanar cu risc de marginalizare sociala: persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi inregistrata ca somer in evidenta agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
    a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
    b) are dizabilitati;
    c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea
    d) are copii in intretinere;
    e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    f) este victima a traficului de persoane.

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala, se realizeaza de catre Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca prin:
    a) acompaniament social personalizat;
    b) activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor;
    c) subventionarea locului de munca.


B.Acompaniament social personalizat    se realizeaza de catre agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca in baza unui contract de solidaritate, si constituie un ansamblu de servicii care se acorda in mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare sociala si constau in:
    a) informare si consiliere profesionala;
    b) mediere a muncii;
    c) plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca, in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.


C. Contractul de solidaritate
se incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an.    Durata contractului de solidaritate, cu exceptia situatiei in care tanarul a implinit varsta de 25 de ani, nu poate depasi data la care tanarul implineste varsta de 26 de ani.  In situatia tinerilor care au implinit varsta de 25 de ani, dar nu au implinit varsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se incheie pe o perioada de un an.


D.Acte necesare incheierii contractului de solidaritate Anterior incheierii contractului de solidaritate fiecare tanar din aceasta categorie trebuie sa fie inregistrat in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene

a)Pentru tinerii care se afla in sistemul de protectie a copilului sau provin din acest sistem;

1) adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;

2) documentul care sa ateste ca se afla in sistemul de protectie a copilului sau provin din acest sistem.

b)Pentru tineri cu dizabilitati:

1). adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;

2). certificatul de incadrare in grad de handicap emis in conditiile legii

c) Pentru tinerii care nu au familie sau a caror familii nu le poate asigura intretinerea

c1) pentru tinerii care nu au familie (persoana in varsta de peste 16 ani ai carei parinti au decedat)

1). adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;

2). certificatul de nastere si declaratie pe propria raspundere ca nu au familie sau, dupa caz, certificatele de deces ale parintilor.

c2).pentru tinerii a caror familii nu le pot asigura intretinerea: ( tineri care provin dintr-o familie beneficiara de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ori de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

1). adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice

2). certificatul de nastere

3). declaratie pe propria raspundere a membrilor familiei in a carei intretinere se afla tanarul, conform legii, ca acestia nu ii pot asigura intretinerea sau copia dispozitiei de acordare a ajutorului social in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ori a dispozitiei de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei in conditiile Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare

d) pentru tinerii care au copii in intretinere ( persoana in varsta de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, are drepturile si indatoririle parintesti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care ii are in intretinere, are stabilit un drept de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare):

1). adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;

2).certificatele de nastere ale copiilor sau documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal, precum si, dupa caz, certificatul de casatorie; in situatia in care tinerii care au copii in intretinere sunt beneficiari ai alocatiei pentru sustinerea familiei in conditiile Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, se va prezenta numai copia dispozitiei primarului de acordare a acestui drept;
     e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate,

1). adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;

2).dovada din care sa rezulte ca au executat pedepse privative de libertate;
     f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane,

1). adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;

2).documentul emis de autoritatea competenta.

E. Subventionarea locului de munca Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, , beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul care a fost incadrat ,atunci beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei.
Pentru acordarea subventiei prevazute de lege, angajatorii vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, o conventie.

F. Acte necesare pentru incheierea conventiei:

1. Cerere tip in 2 exemplare, (doc.D-249,ed.1,rev.2);

2. Conventie, conform modelului anexat, in 3 exemplare(doc.D-131,ed.2,);

3. Tabel nominal cu tinerii incadrati in munca, conform modelului anexat, in 3 exemplare(doc.D-132,ed.2,);

4. Actul de identitate al tanarului, in copie si original;

5. Actul in baza caruia au fost incadrati in munca (contract de munca pe perioada determinata sau nedeterminata dupa caz), in copie si original;

8. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (doc.D-393,ed.1);

9. Contractul de solidaritate al tanarului ;

10.Dovada comunicarii la agentia petru ocuparea fortei de munca a locurilor de munca vacante ocupate de tinerii pentru care se solicita subventionarea ;

10. Extras de cont IBAN ;

11.Imputernicire ;

12.Date de contact angajator ;

13. Dosar cu sina.

 

G. Obligatiile beneficiarilor de subventii :

- angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene , in a carei raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora

-angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si incheie cu agentia judeteana conventia pentru subventionare au obligatia sa mentina raporturile de munca ale acestora pana la data la care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate;

-angajatorii vor depune, pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei unice D 112, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana un tabel nominal intocmit conform documentului (D-134,ed.2), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

E. Sanctiuni

- Angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale tinerilor cu risc de marginalizare sociala, anterior datei la care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar cu risc de marginalizare pentru care a incetat raportul de munca anterior datei mentionate, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) lit. a).

Pentru incheierea conventiei sunt necesare urmatoarele formulare

cerere
conventie
contract de solidaritate
tabel anexa la conventie

imputernicire
declaratie angajator
anexa lunara

date contact angajator