CURSURI


CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA


CURSURI SEPTEMBRIE 2018


Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru someri. Persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca li se ofera astfel posibilitatea dobandirii cunostintelor teoretice si practice specifice unei noi meserii care sa mareasca sansele ocuparii unui loc de munca. Structura serviciilor de calificare/recalificare porneste de la cursuri de meserii, pana la cursuri de perfectionare.

Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare , privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca prevede ca serviciile de formare profesionala se acorda, gratuit, urmatoarelor categorii de persoane,astfel:
a) au devenit someri (indemnizati sau neindemnizati);
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de anvatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
d) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

Conform Legii nr. 107/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 sunt beneficiari ai cursurilor gratuite de formare profesionala si :

·        persoanele incadrate in munca, la revenirea din concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

·        persoanele care si-au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;

·        persoanele care au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;

·        persoanele care isi desfasoara activitatea in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca

·        persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, in locuri de detentie anume destinate, si care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei.

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, care beneficiaza de servicii gratuite de formare profesionala, au urmatoarele drepturi:

·        sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe durata cursului

·        sa beneficieze de rechizite, materiale de instruire si manuale

·        sa beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire

·        sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale

·        persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregatire, au dreptul sa beneficieze de cazare si masa pe durata cat participa la pregatirea profesionala.

·        Sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului

·        Sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale

·        Sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice

·        Sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasari in cursul unei luni, daca nu se poate deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si deplasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interes de serviciu

·        Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada cat participa la pregatirea profesionala, sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si deplasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interes de serviciu.

Acte necesare pentru a participa la cursuri gratuite :

1. recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere ;

2. cerere de inscriere (tip);

3. actul de identitate original si copie;

4. certificat de nastere original si copie;

5. certificat de casatorie original si copie pentru femei;

6. actul de studii original si copie ;

7. actul medical din care sa rezulte starea sanatatii si faptul ca acesta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice ;

8. carnetul de somer;

9. certificatul de nastere al copilului, in original si copie, pentru persoanele care au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinire varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap ;

10. livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, in original si copie, pentru persoanele care au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar ;

11. actul in baza caruia au fost incadrate in munca si decizia de revizuire medicala, din care sa reiasa redobandirea capacitatii de munca pentru persoanele care au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate

 

Persoanele inregistrate la AJOFM Bihor, care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat indemnizatia de somaj vor depune pe langa actele prevazute la pct. 1 - 8 si urmatoarele acte :

-         actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice ;

-         dovada ca desfasoara activitatea pe raza comunei sau a satului , eliberata de autoritatile administratiei publice locale , dupa caz ;

-         dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, din care sa rezulte venitul lunar realizat, locul de munca si domeniul in care persoana isi desfasoara activitatea, dupa caz.

Cofinantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a programelor de formare profesionala organizate de catre angajatori pentru salariatii proprii

In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat. Angajatorii pot beneficia de cofinantare pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an. Suma se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj. Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de formare profesionala, pentru care s-a acordat cofinantarea, cel putin 3 ani de la data acordarii sumei .