STIMULAREA INCADRARII FORTEI DE MUNCAACORDAREA PRIMEI DE INSERTIE PENTRU ABSOLVENTI

 

Beneficiari :

Absolventii care se inscriu in evidentele agentiei in termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor si se incadreaza in munca in acelasi termen de 60 de zile de la data absolvirii, cu norma intreaga pe o perioada mai mare de 12 luni, pot beneficia de o prima de insertie in valoare de 1500 de lei. Prima se acorda in doua transe egale, la data angajarii si dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare

 

 

Pentru acordarea primei, absolventii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii, urmatoarele documente :

 

a)    - cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 23 la Normele de aplicare a Legii nr. 76/20022 exemplare;

b)   - actul de identitate al absolventului, in copie si original ;

c)    - actul de absolvire a institutiei de invatamant, in copie si original sau copie legalizata la notariat daca actul de absolvire il reprezinta adeverinta de absolvire;

d)   - actul in baza caruia absolventul a fost incadrat in munca, in copie;

f)     - declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor si in perioada cuprinsa intre aceasta data si incadrarea in munca nu a avut raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca in perioada cuprinsa intre data absolvirii si data solicitarii dreptului nu a fost admis in unul dintre nivelurile de invatamant, conform prevederilor legale;-;

g)    - declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva, cu exceptia situatiei in care, pentru persoanele respective, acesti angajatori au incheiat contracte individuale de munca pe perioada vacantelor, in conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, precum si ca nu are obligatia, potrivit legii, de a o angaja;-;

h)    - angajamentul absolventului, al carui model este prevazut in anexa nr. 13 la Normele de aplicare a Legii nr. 76/2002.-.

 

Nu beneficiaza de prima de insertie : :

a) absolventii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de munca sau de serviciu;
b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, cu exceptia situatiei in care, pentru persoanele respective, acesti angajatori au beneficiat de stimulent financiar in conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare;
c) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.

Angajatii au obligatia de a restitui integral valoarea primei de insertie, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi :

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documete in format electronic:

 

1.   CEREREA

2.   ANGAJAMENT

3.     DECLARATIA ANGAJATORULUI

4.   DECLARATIA ABSOLVENTULUI

5.     Fluturas cu documentele necesare

 

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI DE PRIMA DE INCADRARE :

 

-beneficiarul primei de incadrare, este obligat sa prezinte trimestrial, pana la data de 15 a lunii, pentru trimestrul anterior dovezile emise de angajator ca este incadrat. Dovezile pot fi prezentate personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire.
ADEVERINTA TIP TRIMESTRIALA .

ACORDAREA PRIMEI DE ACTIVARE

Pot beneficia de o prima de activare in valoare de 1000 lei, neimpozabila ,somerii inregistrati la agentia pentru ocuparea fortei de munca care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni si nu au mai beneficiat de prima de activare in ultimele 12 luni. Prima nu se acorda daca persoanele au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorii la care se incadreaza in ultimele 12 luni; Prima de activare se acorda si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a acestei sume in termen de 30 de zile calendaristice in aceleasi conditii. Prima de activare se solicita in termen de 30 de zile de la data incadrarii in munca. Prima de activare nu se cumuleaza cu prima de incadrare si cu prima de instalare, prevazute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75 din Legea 76/2002. Prima de activare se poate cumula cu prima de incadrare prevazuta la art. 74 din Legea 76/2002.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PRIMEI DE ACTIVARE

Pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii in care expira perioada de 3 luni de la data incadrarii in munca, beneficiarii drepturilor prevazute la art. 73^2 din lege sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetenela care sunt inregistrati dovada emisa de angajator ca sunt incadrati.

Adeverinta monitorizare prima de activare.

ACORDAREA PRIMELOR DE MOBILITATE

Primele de mobilitate prevazute la art. 74 Si 75 din Legea 76/2002 se acorda persoanelor inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care au domiciliul sau resedinta sau isi stabilesc noul domiciliu/resedinta in zonele prevazute in Planul National de Mobilitate

     Planul de mobilitate pentru beneficiarii de art. 74 si art. 75

    

Prima de incadrare
Prima de incadrare prevazuta la art. 74 din Legea 76/2002 se acorda somerilor inregistrati la agentia pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta. Cuantumul primei se calculeaza la 0,5 lei/kmdus-intors, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca si se acorda de la data incadrarii in munca pentru o perioada de 12 luni. Prima se acorda doar in situatia angajarii cu norma intreaga pe o perioada de cel putin 12 luni. Prima de incadrare se solicita in termen de 30 de zile de la data incadrarii in munca.

Prima de instalare

Prima de instalare prevazuta la art. 75 din Legea 76/2002 se acorda persoanelor inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia.
Prima de instalare se acorda astfel:
a) 12500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul;
b) 15500 lei pentru persoanele care sunt insotite de membrii familiei care isi schimba domiciliul;
c) in cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12500 lei, iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3500 lei;
d) in situatia in care persoanelor care indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare li se asigura de catre angajator sau autoritatile publice locale sau centrale, locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiaza, fiecare, doar de o prima de instalare in cuantum de:
- 3500 lei pentru situatia prevazuta la punctul a);
- 6500 lei pentru situatia prevazuta la punctul b);
- 3500 lei pentru fiecare sot in situatia prevazuta la punctul c).
Prima de instalare se solicita in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca.
Primele de mobilitate se acorda doar in situatia angajarii cu norma intreaga pe o perioada de cel putin 12 luni. Primelese acorda si daca angajatului ii inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza in aceleasi conditii la un alt angajator, in perioada de acordare, in termen de 30 de zile calendaristice.

Primele de mobilitate nu se acorda:
- persoanelor care se incadreaza pe o perioada determinata mai mica de 12 luni si ulterior se schimba durata incadrarii pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare sau pe perioada nedeterminata;
- persoanelor care isi pierd statutul de angajat (in cazul primei de incadrare de la data incetarii raportului de munca sau de serviciu);
- persoanelor care au mai beneficiat de aceeasi prima in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii;
- persoanelor care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
- persoanelor care se incadreaza la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca in ultimii 2 ani;
- persoanelor pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza;
- absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
- absolventilor institutiilor de invatamânt fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
Primele de mobilitate nu se cumuleaza.

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PRIMEI DE INCADRARE


ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PRIMEI DE INSTALARE


ACORDAREA PRIMEI DE RELOCARE

Informatiile generale la acest capitol: Informatii cu privire la Prima de relocare .


ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PRIMEI DE RELOCARE
Site-ul se actualizeaza saptamanal sau in functie de modificarile care intervin | COPYRIGHT © | 2015